•  مدیریت کنترل و نظارت ساختمان
  •  مدیریت شهرسازی
  •  مدیریت نقشه برداری
  •  مدیریت طراحی شهری