شرح وظایف اداره مطالعات و طراحی شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • مطالعه، نیازسنجی و تهیه طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی و منطقه ای و نظارت بر اجرای طرح های شهری از حیث رعایت ضوابط و مقررات.
 • بررسی و تهیه طرح های ارتقا سیماو منظر شهری و تعریف پروژه های بهبود مورد نیاز.
 • تهیه طرح های مورد نیاز درزمینه فضاسازی مناسب معابر، پارک هاو عرصه های عمومی شهروشیوه های نوین تبلیغات عمومی.
 • تهیه طرح های موردی مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه طراحی شهری .
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه های مختلف ارتقای محیط و سیماو منظر شهری و ابلاغ  به حوزه های ذی ربط جهت اجرا.
 • نظارت عالی برزیباسازی و بهسازی فضاهای شهری جهت نیل به بافت مطلوب شهری.
 • همکاری در فرآیند برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت طرح های توسعه شهری از طریق جلسات مشترک با حوزه های ذی ربط جهت دستیابی به فهرست طرح های مکمل اسناد توسعه کلان و طرح های بالادست در قالب طرح های موضوعی ، موضعی و عمرانی – ترافیکی به ترتیب اولویت اقدام .
 • تعیین خط مشی ، رویکرد و ابعاد مختلف هریک از طرح ها با همکاری مشاورین طرح تفصیلی جهت تدوین و تدقیق شناسنامه هریک از طرح ها.
 • بررسی طرح های شهری و تشکیل کمیسیون مربوطه و هدایت طرح تا زمان تصویب و ابلاغ به حوزه های بهره بردار.
 • تعریف و طراحی طرح های موضوعی و موضعی و پروژه های شهری با دید جامع نگری .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف .

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۲۱۸۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – معاونت شهرسازی ومعماری
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز