شرح وظایف اداره کمیسیون های ماده صد

 • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • پیگیری انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد.
 • بررسی کلیه پرونده های واصله از مناطق به منظور تکمیل و رفع نقص و هماهنگی با شهرداران مناطق جهت طرح پرونده های آنان در کمیسیون.
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیون های ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق ودعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات.
 • ارجاع پرونده ها به کمیسیون ها جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی.
 • شرکت در جلسات کمیسیون ها جهت رفع ابهامات و ادای توضیحات در مورد پرونده های ارجاعی در صورت لزوم .
 • بازدید از محل مستحدثات مورد نظر و در صورت لزوم بر اساس درخواست اعضا کمیسیون یا متقاضی .
 • برقراری ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری ، دادگستری ،دفاتر اسنادرسمی و اشخاص و مراجع ذی ربط.
 • ابلاغ نتیجه آراء کمیسیون های ماده صد به مناطق و اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) ذی ربط و پیگیری و نظارت بر اجرای آراء کمیسیون ها.
 • پیگیری مصوبات کمیسیون تاحصول نتیجه.
 • تحلیل آراء صادره به تفکیک موضوعات و پیشنهاد راهکار برای جلوگیری از بروز تخلفات .
 • تهیه اخطاریه متضمن خلاف های اعلام شده از طرف شهرداری منطقه و سایر نظرات کمیسیون به عنوان مالک / ذی نفع .
 • بازدید و بررسی عملکرد پرسنل اجرایی مربوطه در مناطق .
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 

منبع : معاونت شهرساری و معماری
۲۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

      تلفن : 071-32338878-32351544-32331214-32331688
پست الکترونیک : shahrsazi@shiraz.ir
آدرس : شیراز- میدان امام حسین – خیابان زند – انتهای خیابان رودکی – ساختمان معاونین عمرانی و شهرسازی
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز